24 listopada, 2022 rmd

GENDER DESIGN W BRANŻY HOTELARSKIEJ

ROBERT MAJKUT DESIGN

Projekt wnętrz hotelu to w ambitnych przypadkach próba wykreowania mikrokosmosu, opowiadania historii, prowadzenia narracji, a nawet gry z odbiorcą, który doświadczając nowego miejsca przygląda mu się często z uwagą, otwarcie i wnikliwie. Nierzadko jest w jego oczekiwaniu rodzaj świadomego wyzwania rzuconego własnym przyzwyczajeniom lub otwarte poszukiwanie nietypowych doświadczeń i serwisu. Poziom troski o spełnienie tych oczekiwań i wykreowanie atrakcyjnych odpowiedzi staje się kanwą wielu projektów i ich zaskakujących propozycji. Dbałość o usatysfakcjonowanie, dostarczanie niewerbalnych komunikatów, proponowanych opowieści wpisanych w miejsce, niuanse, metafory stają się mapą poznawczych atrakcji, które gość hotelu z przyjemnością odkrywa, mimowolnie szuka ich znaczeń, związków, sensów. To mapa znaków których odkrywanie staje się częścią narracji i tożsamością miejsca równie ważna co jakość i komfort. Projektowanie takich hoteli osiąga wtedy najwyższy poziom integracji doświadczeń i personalizacji miejsca. Wnętrza, miejsca i produkty uwzględniają w nim, w pełnym zakresie percepcje i skodyfikowane preferencje aby stworzyć idealny ekosystem. Tak rozumiemy te wyzwania i projektujemy takie miejsca od lat.

Robert Majkut Design w jednym z takich projektów dla rynku hotelarskiego zaproponował innowacyjne podejście do wykreowania szczególnej oferty hotelu Nowa Marina w Gdyni. Koncepcja powstała już w 2016 roku.

Oczywistym faktem było wykorzystanie morskich i okrętowych motywów związanych z kontekstem miejsca oraz specjalnie przygotowanym tłem historycznym osadzonym w stylu słynnej Gdyńskiej moderny, jednak na poziomie charakteru pokoi hotelowych został zaproponowany szczególny kod estetyczny i funkcjonalny dostosowany do preferencji ….płciowych. Wynika to z badań i obserwacji w których statystyka dała zaskakujące rezultaty.

Tak genderowo spersonalizowane wnętrza i ich wewnętrzna narracja pozwoliła na ciekawe rozszerzenie oferty mocno wchodząc w funkcjonalność pomieszczeń, gwarantując wygodę użytkowania, komfort i uczucie dopasowania. Na poziomie estetycznym i materiałowym pokoje kobiece pełne są pastelowych odcieni i stonowanych barw z wykorzystaniem miękkich materiałów, a wyposażenie wspiera komfort przebywania, rytuały codziennej pielęgnacji i dbania o wygląd.Męskie pokoje są bardziej surowe, mięsiste, ciemniejsze z elementami szorstkiego betonu i skóry wyposażone w męskie akcesoria … i trunki.

Z tej idei dwóch przeciwstawieństw naturalnie wzięła się również rozszerzona koncepcja do stworzenia opcji uniwersalnej, i wielu pośrednich, dających możliwość wyboru estetyki pomieszczenia do oczekiwań gości odwiedzających hotel Nowa Marina. Stworzyliśmy koncepcję w której nie tylko standard pokoju ale również estetyka czy idące za tym wyposażenie pokoi jest opcją do wyboru. W umownie ujętych ramach tego co w estetyce męskie i kobiece i w wielu wariantach pośrednich lub jak kto woli trans Genderowych. To nadal dość innowacyjne i nietypowe w projektowaniu hoteli głównie zestandaryzowanych wielkością pokoi. Ale tak działa rynek w którym zawsze poszukuje się odpowiedzi na nowe wyzwania. A takie progresje zawsze były naszą domeną.

GENDER DESIGN IN THE HOTEL INDUSTRY

The design concept of the hotel interior is always an ambitious case, an attempt to create a microcosm full of storytelling, dancing in a game with the visitor, who experiences a new place with attention, attentiveness openly and insightfully.
Uncommonly, there is in expectation a kind of conscious challenge to one’s own habits or an open search for unusual experiences and service.
The level of care taken to fulfil these expectations and to create attractive responses becomes the canon of many projects and their surprising propositions.
Taking care to satisfy, providing non-verbal messages, proposed stories entered in place of, nuances, metaphors become a map of cognitive attractions which the hotel guest discovers with pleasure, involuntarily looking for their meanings, connections, senses. It is a map of signs whose discovery becomes part of the narrative and identity of the place as important as quality and comfort. The design of such hotels then reaches the highest level of integration of experience and personalisation of place. Interiors, spaces and products take into account, to the full extent of perceptions and codified preferences to create the ideal ecosystem. This is how we understand these challenges and have been designing such places for years.

In one of these projects for the hospitality industry, Robert Majkut Design proposed an innovative approach to create the special offer of the Hotel Nowa Marina in Gdynia. The concept was conceived in 2016.

It was obvious to use nautical and vessel motifs related to the context of the place and a specially prepared historical background set in the style of the famous Gdynia City modernism. However, at the level of the character of the hotel rooms, a specific aesthetic and functional code was proposed, adapted to… gender preferences. This is the result of research and observations in which statistics have yielded surprising results.

Such gender- personalized interiors and their internal narrative allowed for an interesting extension of the offer by strongly highlighting the functionality of the rooms, guaranteeing ease of use, comfort and a sense of adequacy. On an aesthetic and material level, the women’s rooms are full of pastel shades and muted colors defined soft materials. The furnishings support the comfort of being, the rituals of daily beauty routine and taking care of the appearance. The men’s rooms are severer, fleshier, darker with elements of rough concrete and leather equipped with men’s accessories… and liquor.

From this idea of two opposites, an extended concept was also naturally born to create a universal option, and many intermediate ones, giving the possibility to choose the aesthetics of the room to the expectations of the guests visiting the New Marina Hotel. We have created a concept in which not only the standard of the room, but also the aesthetics or the room equipment that goes with it, is an option to choose from. Within the conventional framework of what is masculine and feminine in aesthetics and in many intermediate or, if someone prefers, trans gender variants. This is still quite innovative and unusual in hotel design mainly standardized by room size. But that’s how the market works in which one is always looking for answers to new challenges. And such progressions have always been our domain.