II EDYCJA WNĘTRZE ROKU SAW ROZSTRZYGNIĘTA

photo by Iwona Dziuk

14 kwietnia 2023 r. odbyła się gala finałowa konkursu WNĘTRZE ROKU SAW. W budynku warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37/39 zostali zaprezentowani laureaci, w których ręce trafiły nagrody o łącznej wartości 100 000 złotych. Robert Majkut (przewodniczący jury) wraz z jurorami Stowarzyszenia Architektów Wnętrz wręczył nagrody projektantom najlepszych, polskich wnętrz prywatnych i publicznych. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i organizatorom konkursu.

 

photo by Iwona Dziuk

photo by Iwona Dziuk

photo by Iwona Dziuk

photo by Iwona Dziuk

Gala Finałowa Konkursu SAW

Z przyjemnością informujemy, że 21 marca odbyły się obrady jurorów Stowarzyszenia Architektów Wnętrz, na których architekci w składzie: Robert Majkut (przewodniczący Jury), Magdalena Adamus, Magdalena Federowicz-Boule, Agnieszka Stefańska, Oskar Zięta, Bazyli Krasulak, Maciej Bidermann i Jacek Tryc wyłonili najlepsze projekty wnętrz.⁠

Laureaci II edycji konkursu zostaną ogłoszeni podczas Gali Finałowej Konkursu SAW.⁠

Bądźcie z nami, żeby dowiedzieć się więcej.⁠

Do zobaczenia.⁠

AT BARBARA’S in ELLE DECORATION

Z radością dzielimy się informacją, że już teraz możecie się zapoznać z najnowszym wydaniem ELLE DECORATION, w którym znajdziecie wywiad z Robertem Majkutem i Basią Latomską, naszą inwestorką.

Gorąco polecamy do przeczytania rozmowę Roberta i Basi, w której opisują drogę od marzeń do pięknej realizacji apartamentu – At Barbara’s.

Odwaga kolorystyczna tego projektu, budzi skojarzenia i tworzy atmosferę niczym z filmów Almodovara, które stały się inspiracją dla tego miejsca.

Dziękujemy ELLE DECORATION za zaproszenie!  

Koncepcja RMD Pawilonu Polski na Expo 2025 w Osace

Od kilku dni możemy podziwiać zwycięski projekt Pawilonu Polskiego na Expo 2025 w Osace, Kansai. Serdeczne gratulacje dla Medusa Group! W tym roku, po raz pierwszy również nasze biuro wzięło udział w przygotowaniu projektu konkursowego i chętnie go dzisiaj pokazujemy ciekawi waszych opinii. Nasza propozycja koncepcyjna Pawilonu Polski w Osace skupiła się na jednym z tematów przewodnich tej edycji – „ochrony życia” będącego rozwinięciem głównej myśli przewodniej EXPO „Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia”.

 

Design concept of the Polish Pavilion at Expo 2025 in Osaka by Robert Majkut Design

The winning design for the Polish Pavilion at Expo 2025 in Osaka, Kansai was announced – congratulations to the Medusa Group! This year, for the first time, our design team also took part of this prestigious competition and we are happy to show it today, being curious your opinions. Our proposal for the Polish Pavilion in Osaka focused on one of the themes of this edition – 'protecting life’ which is an extension of the EXPO’s overarching theme “Designing Future Society for Our Lives”.

Robert Majkut Wywiad dla Art in Architecture Festival

https://www.youtube.com/watch?v=lSDkx_kdQkQ&t=7s&ab_channel=ArtinArchitectureFestival

Na zaproszenie Art in Architecture Festival Robert Majkut opowiedział o swoich korzeniach głęboko umiejscowionych w sztuce, z której się wywodzi wszystko czym się zajmuje do dzisiaj. ⁠

Wywiad został przeprowadzony wieloplanowo, między innymi w naszym projekcie mieszkania At Barbara’s oraz w przestrzeni holu budynku D48, którego wnętrze zostało zaprojektowane przez Roberta wspólnie z pracownią Mąka Sojka Architekci.

To bezpretensjonalnie szczere, a przy tym niestandardowo surowe i kontrastowe miejsce było tłem ciekawej rozmowy.

Polecamy!

Architekci grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy❤️ Ruszyły licytacje

Już 29 stycznia odbędzie się 31. Finał WOŚP. Platforma Architecture Snob po raz kolejny włącza się w zbiórkę organizując akcję „Architekci grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. ❤️

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji kolacji z Robertem Majkutem w wyjątkowym miejscu zaprojektowanym przez nasze biuro – WABU Sushi & Japanese Tapas.⁠

Wierzymy, że potrafimy się zjednoczyć w szczytnym celu.

Wszystkie aukcje toczą się do 4 lutego na platformie Allegro.

https://allegro.pl/oferta/robert-majkut-kolacja-w-wabu-sushi-13159809654?fbclid=IwAR2WE-u25MPswrD2wcsrBXpxjBMEHn890mkVY04EQq8x4TP4_3uWJM2wpgg

Robert Majkut dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Licytacja na Allegro

Wywiad z Robertem Majkutem w czwartym numerze Architecture Snob

Dzielimy się informacją o dzisiejszej premierze czwartego numeru Architecture Snob w ogólnopolskiej dystrybucji sieci salonów empik, hasłem przewodnim najnowszej publikacji jest edukacja. ⁠
Do nowej edycji, między innymi, został zaproszony Robert Majkut, podczas rozmowy z Marcinem Szczeliną poruszył kilka trudnych i ważnych tematów dotyczących kariery zawodowej, celów na przyszłość, roli empatycznego, zrównoważonego i uniwersalnego projektowania, buntu Roberta w designie i dużo innych przenikliwie istotnych zagadnień.

Dziękujemy Architecture Snob za zaproszenie do rozmowy. ⁠
Polecamy

GENDER DESIGN W BRANŻY HOTELARSKIEJ

ROBERT MAJKUT DESIGN

Projekt wnętrz hotelu to w ambitnych przypadkach próba wykreowania mikrokosmosu, opowiadania historii, prowadzenia narracji, a nawet gry z odbiorcą, który doświadczając nowego miejsca przygląda mu się często z uwagą, otwarcie i wnikliwie. Nierzadko jest w jego oczekiwaniu rodzaj świadomego wyzwania rzuconego własnym przyzwyczajeniom lub otwarte poszukiwanie nietypowych doświadczeń i serwisu. Poziom troski o spełnienie tych oczekiwań i wykreowanie atrakcyjnych odpowiedzi staje się kanwą wielu projektów i ich zaskakujących propozycji. Dbałość o usatysfakcjonowanie, dostarczanie niewerbalnych komunikatów, proponowanych opowieści wpisanych w miejsce, niuanse, metafory stają się mapą poznawczych atrakcji, które gość hotelu z przyjemnością odkrywa, mimowolnie szuka ich znaczeń, związków, sensów. To mapa znaków których odkrywanie staje się częścią narracji i tożsamością miejsca równie ważna co jakość i komfort. Projektowanie takich hoteli osiąga wtedy najwyższy poziom integracji doświadczeń i personalizacji miejsca. Wnętrza, miejsca i produkty uwzględniają w nim, w pełnym zakresie percepcje i skodyfikowane preferencje aby stworzyć idealny ekosystem. Tak rozumiemy te wyzwania i projektujemy takie miejsca od lat.

Robert Majkut Design w jednym z takich projektów dla rynku hotelarskiego zaproponował innowacyjne podejście do wykreowania szczególnej oferty hotelu Nowa Marina w Gdyni. Koncepcja powstała już w 2016 roku.

Oczywistym faktem było wykorzystanie morskich i okrętowych motywów związanych z kontekstem miejsca oraz specjalnie przygotowanym tłem historycznym osadzonym w stylu słynnej Gdyńskiej moderny, jednak na poziomie charakteru pokoi hotelowych został zaproponowany szczególny kod estetyczny i funkcjonalny dostosowany do preferencji ….płciowych. Wynika to z badań i obserwacji w których statystyka dała zaskakujące rezultaty.

Tak genderowo spersonalizowane wnętrza i ich wewnętrzna narracja pozwoliła na ciekawe rozszerzenie oferty mocno wchodząc w funkcjonalność pomieszczeń, gwarantując wygodę użytkowania, komfort i uczucie dopasowania. Na poziomie estetycznym i materiałowym pokoje kobiece pełne są pastelowych odcieni i stonowanych barw z wykorzystaniem miękkich materiałów, a wyposażenie wspiera komfort przebywania, rytuały codziennej pielęgnacji i dbania o wygląd.Męskie pokoje są bardziej surowe, mięsiste, ciemniejsze z elementami szorstkiego betonu i skóry wyposażone w męskie akcesoria … i trunki.

Z tej idei dwóch przeciwstawieństw naturalnie wzięła się również rozszerzona koncepcja do stworzenia opcji uniwersalnej, i wielu pośrednich, dających możliwość wyboru estetyki pomieszczenia do oczekiwań gości odwiedzających hotel Nowa Marina. Stworzyliśmy koncepcję w której nie tylko standard pokoju ale również estetyka czy idące za tym wyposażenie pokoi jest opcją do wyboru. W umownie ujętych ramach tego co w estetyce męskie i kobiece i w wielu wariantach pośrednich lub jak kto woli trans Genderowych. To nadal dość innowacyjne i nietypowe w projektowaniu hoteli głównie zestandaryzowanych wielkością pokoi. Ale tak działa rynek w którym zawsze poszukuje się odpowiedzi na nowe wyzwania. A takie progresje zawsze były naszą domeną.

GENDER DESIGN IN THE HOTEL INDUSTRY

The design concept of the hotel interior is always an ambitious case, an attempt to create a microcosm full of storytelling, dancing in a game with the visitor, who experiences a new place with attention, attentiveness openly and insightfully.
Uncommonly, there is in expectation a kind of conscious challenge to one’s own habits or an open search for unusual experiences and service.
The level of care taken to fulfil these expectations and to create attractive responses becomes the canon of many projects and their surprising propositions.
Taking care to satisfy, providing non-verbal messages, proposed stories entered in place of, nuances, metaphors become a map of cognitive attractions which the hotel guest discovers with pleasure, involuntarily looking for their meanings, connections, senses. It is a map of signs whose discovery becomes part of the narrative and identity of the place as important as quality and comfort. The design of such hotels then reaches the highest level of integration of experience and personalisation of place. Interiors, spaces and products take into account, to the full extent of perceptions and codified preferences to create the ideal ecosystem. This is how we understand these challenges and have been designing such places for years.

In one of these projects for the hospitality industry, Robert Majkut Design proposed an innovative approach to create the special offer of the Hotel Nowa Marina in Gdynia. The concept was conceived in 2016.

It was obvious to use nautical and vessel motifs related to the context of the place and a specially prepared historical background set in the style of the famous Gdynia City modernism. However, at the level of the character of the hotel rooms, a specific aesthetic and functional code was proposed, adapted to… gender preferences. This is the result of research and observations in which statistics have yielded surprising results.

Such gender- personalized interiors and their internal narrative allowed for an interesting extension of the offer by strongly highlighting the functionality of the rooms, guaranteeing ease of use, comfort and a sense of adequacy. On an aesthetic and material level, the women’s rooms are full of pastel shades and muted colors defined soft materials. The furnishings support the comfort of being, the rituals of daily beauty routine and taking care of the appearance. The men’s rooms are severer, fleshier, darker with elements of rough concrete and leather equipped with men’s accessories… and liquor.

From this idea of two opposites, an extended concept was also naturally born to create a universal option, and many intermediate ones, giving the possibility to choose the aesthetics of the room to the expectations of the guests visiting the New Marina Hotel. We have created a concept in which not only the standard of the room, but also the aesthetics or the room equipment that goes with it, is an option to choose from. Within the conventional framework of what is masculine and feminine in aesthetics and in many intermediate or, if someone prefers, trans gender variants. This is still quite innovative and unusual in hotel design mainly standardized by room size. But that’s how the market works in which one is always looking for answers to new challenges. And such progressions have always been our domain.

GREAT THINGS WILL GROW – HIX Event

ROBERT MAJKUT DESIGN

GREAT THINGS WILL GROW – HIX Event wrócił jako większy i lepszy z nowymi przestrzeniami, instalacjami, wystawcami, a także rozszerzonym programem konferencji i spotkań.

Nasz zespół w Londynie nie mógł przegapić tego wydarzenia.
Byliśmy na EUROPE’S ONLY HOTEL DESIGN EVENT w londyńskim Business Design Centre, bardzo się cieszymy, że możemy dołączyć do społeczności projektantów razem i ponownie z markami, z którymi współpracujemy przy wspólnych projektach Alior Bank i At’Barbara’s.
Mamy bardzo pozytywny feedback z tego wydarzenia.